vakaya福利微拍大胆开放

vakaya福利微拍大胆开放

热不烈,则虽亡津液,不至燥涸,故虽咳而口中反有浊唾涎沫。腹中痛,医反下之,下之即胸满短气。

水一盏,姜五片,枣一枚,煎七分。四脏皆消尽,则心始自焚而死矣。

白茯苓甘平,能止渴,除湿,利小便,以淡渗之,故以为使也。始萌则在阳,在卫,属气分,故云可救。

其证不论阴阳,初发时,大类伤寒,头痛发热,恶寒呕吐,但足屈伸不能,或痛或红为异耳。及土郁之发,太阴之初气,太阴之胜复,皆湿胜之肿胀也。

 数而不热,关脉芤虚。男子则小便不利,妇人则经水不通。

又取毒蛇杀之,以草覆之,以水洒之。 一宿腹减,黄从小便去也。

Leave a Reply